facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

רעננט

אביה מגד
22/11/2018
1 2
( 25 : 19 14 : 25 6 : 15 )
סטטיסטיקות אביה מגד
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -