facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

טופ רעננט

פעמונים 2 זיו
15/11/2018
2 0
( 25 : 9 25 : 23 )
סטטיסטיקות פעמונים 2 זיו
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -