facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

טופ רעננט

זיו תיכוניות
22/11/2018
2 0
( 25 : 17 25 : 18 )
סטטיסטיקות זיו תיכוניות
אייסים נקודה ישירה מהגשה - -
ווינרים כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה - -
חסימות חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת - -
הצלות הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת - -
טעות לא מחויבת "פספוס", בפעולה פשוטה שעלתה בנקודה - -