facebook

שתהיה לנו עונה מוצלחת !

משחקים אייסים ממוצע למש' נקודה ישירה מהגשה ווינרים ממוצע למש' כל נקודה במשחק השוטף אשר לא עונה על קטגוריה אחרת מתאימה חסימות ממוצע למש' חסימה שתוצאתה הישירה היא נקודה לטובת הקבוצה החוסמת הצלות ממוצע למש' הצלת נקודה ע"י "גליץ'" או תפיסה קשה אחרת סה''כ נקודות
1 6.0 (6) 3.0 (3) 3.0 (3) 5.0 (5) 12
1 5.0 (5) 3.0 (3) 2.0 (2) 4.0 (4) 10
1 5.0 (5) 2.0 (2) 5.0 (5) 4.0 (4) 12
1 4.0 (4) - 4.0 (4) 3.0 (3) 8
1 3.0 (3) 1.0 (1) 4.0 (4) 2.0 (2) 8
2 2.5 (5) 2.5 (5) 2.5 (5) 2.0 (4) 15
1 2.0 (2) 3.0 (3) 4.0 (4) 2.0 (2) 9
1 2.0 (2) 4.0 (4) 3.0 (3) 4.0 (4) 9
1 1.0 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 2.0 (2) 3
1 1.0 (1) 2.0 (2) 1.0 (1) - 4
1 1.0 (1) 2.0 (2) 4.0 (4) 5.0 (5) 7

משחקים

סטטיסטיקות
אייסים
חסימות
ווינרים
הצלות